100% მოქნილი ანაბარი

განათავსეთ და გაანაღდეთ თანხა როცა გსურთ, საპროცენტო განაკვეთის დაკარგვისა და დამატებითი საკომისიოების გარეშე.


  • მინიმალური შენატანი: იხსნება პირველადი შენატანის გარეშე;
  • ვადა: იხსნება უვადოდ;
  • სარგებლის დარიცხვის პრინციპი: პროცენტი ირიცხება ყოველი დღის ბოლოს არსებულ ნაშთზე, დაანგარიშება კი ხდება თვის ბოლოს
  • თვის ბოლოს დაანგარიშებული საპროცენტო სარგებელი ირიცხება მიმდინარე ანგარიშზესაპროცენტო განაკვეთები

ვალუტა ნომინალური ეფექტური*
ლარი** 8% 8.3%
დოლარი 0.9% 0.9%
ევრო** 0.4% 0.4%
შენიშვნა * ანაბრის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლისას გამოყენებული დაშვებები: ანაბარზე პირველადი შენატანი განხორციელდა ხელშეკრულების დადების დღეს 1 000 ერთეულის ოდენობით; ანაბარზე დამატებითი შენატანები და გატანები არ განხორციელებულა 12 თვის განმავლობაში; ანაბრიდან თანხის გატანა ხდება 12 თვის შემდეგ; ** 25/09/2018-მდე გახსნილ ანაბრებზე ლარში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური 4,5%. ეფექტური 4,6%; 28/06/2021 -მდე გახსნილ ანაბრებზე ლარში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური 5%. ეფექტური 5,12%; 20/11/2019-მდე გახსნილ ანაბრებზე ევროში მოქმედი საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური 0,1 % ეფექტური 0,1%