Στεγαστικό Δάνειο

Αγοράζετε καινούριο σπίτι; Η ProCredit Bank το κάνει ασφαλές και απλό. 

Στεγαστικό Δάνειο - Επιτόκιο από 2.75% (+0.12% εισφορά Ν.128/75) ετησίως

  • Άμεση διαδικασία έγκρισης
  • Διάρκεια δανείου έως 20 χρόνια
  • Δυνατότητα προέγκρισης
Γινετε πελατης μας
video-preview

Για στεγαστικό δάνειο ποσού ΕΥΡΩ 70 000, με μεταφορά μισθοδοσίας και περίοδο αποπληρωμής 15 ετών, ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο 2,75% κατ’ ελάχιστον,


 (Για οφειλέτες με μηνιαίο εισόδημα άνω των 1500 ευρώ) αποτελούμενο από EURIBOR 6μήνου + περιθώριο 2.75%, συνολικά όχι λιγότερο από 2.75%+ εισφορά Ν. 128/75 , πάγιο τέλος έρευνας και επεξεργασίας αίτησης δανείου ΕΥΡΩ 300,00:

ισόποσες μηνιαίες δόσεις ΕΥΡΩ 476,34 για τους πρώτους 6 μήνες, συνολικό οφειλόμενο ποσό (κεφάλαιο, τόκοι και έξοδα) ΕΥΡΩ 86 639,57. Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) - *** 3,12 %.