Të dhënat personale

Redaktoj

Ashtu siç prezantohen në dokumentin tuaj të identitetit.

Të dhënat kontaktuese

Redaktoj

Adresa e vendbanimit

Adresa e huaj (në rast se jeni jo-rezident ju lutem jepni adresën e vendit ku banoni)

Të dhënat kontaktuese


Të dhënat profesionale

Redaktoj

Informacion shtesë

Redaktoj

Konfigurimi i llogarisë

Redaktoj

Shërbimet shoqëruese bankare për llogarinë rrjedhëse

Llogaria rrjedhëse është një llogari bazë e përdorur për fillimin e marrëdhënies tuaj me Bankën, përmes së cilës ju do t'ju jepet qasje në të gjitha shërbimet tona. Ju mund të pranoni ose dërgoni nga kjo llogari mjetet tuaja përmes transfereve dhe të qaseni në këto mjete 24/7. Ju duhet të përdorni llogarinë rrjedhëse vetëm për arsye personale dhe vetëm për qëllime të ligjshme. Nëse nuk e përdorni llogarinë tuaj për një periudhë të pandërprerë prej së paku 6 (gjashtë) muajsh, Banka rezervon të drejtën për të mbyllur llogarinë tuaj. Nëse keni ndonjë borxh të papaguar ndaj Bankës në ndonjë nga llogaritë tuaja, Banka ka të drejtën e vendosjes së barrës në çdo shumë në ato llogari dhe ju dakordoheni që Banka mund të bllokojë ose të mbajë këto shuma dhe të përdorë / debitojë llogaritë për të paguar borxhin tuaj.  

Trego më shumë Trego më pak

Kartela e debitit lëshohet për një periudhë të caktuar kohore (e stampuar në kartelë) dhe është e lidhur me llogarinë tuaj rrjedhëse. Nëse kartela e debitit është përdorur rregullisht, Banka mund ta rinovojë kartelën tuaj automatikisht edhe pa kërkesën tuaj, nëse e gjykon të arsyeshme; megjithatë, është përgjegjësia juaj të dorëzoni me kohë, në çdo rast (para skadimit ose në ndonjë rast tjetër), një kërkesë për një kartelë të re. Pas skadimit ose zëvendësimit të kartelës, kartela e re do të lidhet me të njëjtën llogari.  

Banka aplikon limite për shumat maksimale të lejuara për transaksione me kartela debiti dhe / ose për një periudhë të caktuar dhe ka të drejtë të modifikojë limite të tilla dhe të informojë klientët përmes kanaleve të ndryshme të komunikimit.  

Ju do të jeni përgjegjës për mbrojtjen e kartelës tuaj të debitit dhe të dhënave nga keqpërdorimet e mundshme dhe për të gjitha transaksionet e kryera me atë kartelë. Kur merrni kartelën, Banka do t'ju udhëzojë se si ta aktivizoni kartelën dhe të merrni kodin PIN. Banka do të dërgojë kodin përkatës PIN në një zarf të mbyllur ose duke përdorur një metodë tjetër të përshtatshme fizike ose elektronike. Banka do të ofrojë informacionin konfidencial për transaksionet bankare vetëm personalisht klientit.

Trego më shumë Trego më pak

Shërbimi i bankimit elektronik ju mundëson qasje në mënyrë elektronike dhe të sigurt në llogaritë tuaja bankare të cilat i mbani ose në të cilat jeni të autorizuar të qaseni pas dhënies së emrit tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimit (në versionin desktop dhe celular).  

Duke përdorur emrin tuaj të përdoruesit, fjalëkalimin personal dhe kodin e sigurisë, ju mund të shikoni, shkarkoni dhe shtypni gjendjet e llogarive tuaja dhe të kryeni lloje të caktuara të transaksioneve bankare të përshkruara në manualet e shërbimit të E-banking të publikuara në faqen tonë zyrtare: (https: // ebanking.procreditbank-kos.com/). Për ekzekutimin e një sërë transaksionesh të tjera, për t'ju mbrojtur, ju kërkohet informacion shtesë për të verifikuar identitetin tuaj.  

Trego më shumë Trego më pak

është një kod sekret / personal që ju mundëson të merrni informacione për: bilancin e llogarive tuaja bankare; transaksionet hyrëse / dalëse nga llogaritë; transaksionet e ndryshme të kartelave; këstin e kredisë; gjithashtu mundëson zhbllokimin / ndryshimin e fjalëkalimit dhe vendosjen e një fjalëkalimi të ri për e-banking dhe e-statement (shikimi i gjendjeve të llogarive tuaja online); zhbllokimin e kartelave dhe ndryshimin e limiteve të transaksioneve të kartelave. Si rezultat i avancimeve të vazhdueshme teknologjike, gama e shërbimeve të ofruara nëpërmjet kodit të identifikimit të klientit mund të ndryshojë. Të gjitha shërbimet e lartpërmendura mund të kryhen duke kontaktuar Qendrën e Thirrjeve në numrat e mëposhtëm: +381 (0) 38 555 555 / + 386 (0) 49 555 555, si dhe duke identifikuar veten me Kodin e Identifikimit të Klientit gjatë orarit të punës së Qendrës së Thirrjeve. 

Trego më shumë Trego më pak

Llogaria juaj e kursimeve duhet të përdoret vetëm për kursime dhe nuk mund të përdoret për transaksionet rutinë. Interesi nominal është një normë fikse vjetore e thjeshtë prej % në vit, e cila llogaritet në bazë të kryegjësë (principalit).

Interesi llogaritet si interes i thjeshtë duke përdorur formulën e mëposhtme: numri aktual i ditëve / 365 ose 366 ditë, në varësi të vitit të depozitës në llogarinë tuaj të kursimeve. Kjo metodë konsideron ditët aktuale kalendarike të muajit / vitit për llogaritjen e interesit.

 Interesi llogaritet në përputhje me kërkesat e Rregullores së BQK-së për normën efektive të interesit dhe kërkesat për shpalosje. Norma efektive e interesit është %. Në pajtim me legjislacionin në fuqi, ne jemi të detyruar të mbajmë në burim të ardhurat nga interesi (%) në nivel dhe duke përdorur metodën e përcaktuar, e cila mund të ndryshojë në përputhje me ligjin në fuqi.

Interesi llogaritet në baza ditore dhe paguhet çdo muaj në ditën e punës së bankës pas përfundimit të muajit kalendarik.

Të ardhurat nga interesi do të kreditohen në llogarinë tuaj rrjedhëse. 

Trego më shumë Trego më pak

Kushtet dhe rregullat e përgjithshme

Redaktoj

Ju lutemi lexoni dokumentet më poshtë dhe konfirmoni se jeni dakord me kushtet e llogarisë
Konfirmimi i dhënë nënkupton që të dhënat tuaja personale dhe dokumentacioni i ngarkuar që na keni dhënë janë të sakta, të vërteta, të pandryshuara dhe të azhurnuara dhe pasqyrojnë gjendjen reale dhe se nuk ka ndodhur asgjë që do të nënkuptonte se duhet të njoftoni Bankën për ndonjë ndryshim të tyre, duke vizituar degën më të afërt të Bankës. Përveç kësaj, ju pranoni që të gjitha të dhënat tuaja personale dhe të dhënat e biznesit mund të përpunohen nga Banka në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  


Bazuar në llojin e produkteve / shërbimeve bankare të përzgjedhura më sipër, Banka do të aplikojë komisionin në përputhje më çmimoren e aplikueshme (shtoni linkun e çmimores). 


Pas pranimit të kërkesës dhe të gjitha dokumenteve të tjera përkatëse, mund të prisni që llogaria të hapet dhe të merrni të gjitha shërbimet e aplikuara brenda 2 JAVËVE. Banka do të vendosë për kërkesën tuaj pas shqyrtimit të dokumentacionit tuaj dhe do t'ju informojë në përputhje me rrethanat .  


Çdo ankesë të mundshme mund ta adresoni në numrat e telefonit në vijim: +38649 555555, +38138 555555; dhe në adresën e mëposhtme e-mail: customerservice@procreditbank-kos.com; ose adresa postare: ProCredit Bank SH.A., rruga "Xhorxh Bush", nr.26, 10000 Prishtinë, në adresën e Njësisë së Menaxhimit të Ankesave; ose në degët e Bankës.