Lični podaci

Urediti

Kako su navedeni u vašem identifikacionom dokumentu.

Kontakt podaci

Urediti

Adresa

Adresa u stranoj zemlji (u slučaju da niste rezident, navedite adresu zemlje u kojoj živite)

Kontakt podaci


Profesionalni podaci

Urediti

Dodatne informacije

Urediti

Podešavanje računa

Urediti

Prateće bankarske usluge za tekući račun

Tekući račun je osnovni račun koji se koristi za iniciranje vašeg odnosa sa Bankom preko kojeg ćete dobiti pristup svim našim uslugama. Možete primati ili slati vaša sredstva sa ovog računa putem transfera pri čemu imate pristup tim sredstvima 24/7. Vaš tekući račun možete koristiti samo iz ličnih razloga i samo u legitimne svrhe. Ako ne koristite račun tokom neprekidnog perioda od najmanje 6 (šest) meseci, Banka zadržava pravo da zatvori vaš račun. Ako imate neizmireni dug prema Banci na bilo kom od vaših računa, Banka ima pravo založnog prava na bilo koji iznos na tim računima i slažete se da Banka može blokirati ili zadržati ove iznose i koristiti / debitovati račun za potrebe plaćanja duga.

Prikaži više Pokazati manje

Debitna kartica se izdaje u određenom vremenskom periodu (utisnutom na kartici) i povezana je sa vašim tekućim računom. Ako se Debitna kartica redovno koristi, Banka može ponovo izdati karticu ako smatra da je to razumno i bez vašeg zahteva; međutim, vaša je odgovornost da blagovremeno podnesete zahtev za izdavanje nove kartice u svakom slučaju (pre isteka ili u bilo kom drugom slučaju). Nakon isteka ili zamene kartice, nova kartica se povezuje na isti račun.  

Banka primenjuje limite za maksimalno dozvoljene iznose za transakcije sa debitnim karticama i / ili za određeni period i ima pravo izmene takvih limita,o čemu obaveštava klijente putem različitih kanala komunikacije. Vi ste odgovorni za zaštitu vaše debitne kartice i podataka od eventualnih zloupotreba i za sve transakcije koje se izvršavaju tom karticom. Prilikom prijema kartice, Banka će vam dati uputstva o tome kako da aktivirate karticu i dobićete PIN kod. Banka će poslati odgovarajući PIN kod u zatvorenoj koverti ili će za to koristiti drugu odgovarajuću fizičku ili elektronsku metodu. Poverljive informacije o bankarskim transakcijama Banka dostavlja samo Klijentu lično.

Prikaži više Pokazati manje

Usluga E-bankinga vam omogućava elektronski i siguran pristup bankovnim računima čiji ste vlasnik ili za koje imate ovlašćeni pristup, nakon davanja korisničkog imena i lozinke (u desktop i mobilnoj verziji).Koristeći svoje korisničko ime, ličnu lozinku i sigurnosni kod, možete pregledati, preuzeti i odštampati izvode svojih računa i obavljati određene vrste bankarskih transakcija opisanih u Priručnicima za usluge E-bankarstva objavljenim na našoj službenoj veb stranici: (https: // ebanking.procreditbank-kos.com/). U slučaju vršenja nekoliko transakcija, kako bi vas zaštitili, od vas tražimo dodatne informacije u cilju potvrde vašeg identiteta.

Prikaži više Pokazati manje

je tajni/lični kod koji vam omogućava da dobijete informacije o: stanju vaših bankovnih računa; dolaznim/odlaznim transakcijama sa računa; različitim transakcijama preko kartice; kreditnim ratama; takođe omogućava deblokadu / promenu lozinke i postavljanje nove za e-bankarstvo i e-izveštaje; deblokadu kartica i promenu limita transakcija. Kao rezultat neprekidnog tehnološkog napretka, opseg usluga ponuđenih putem identifikacionog koda klijenta može se promeniti. Sve gore pomenute usluge mogu se dobiti kontaktiranjem pozivnog centra na sledećim brojevima: +381 (0) 38 555 555 / + 386 (0) 49 555 555 nakon identifikacije na osnovu identifikacionog koda klijenta tokom radnog vremena pozivnog centra.

Prikaži više Pokazati manje

YVaš štedni račun trebate koristiti samo za uštedu i ne možete koristiti isti za rutinske transakcije. Nominalna kamata je fiksna jednostavna godišnja stopa od% godišnje, koja se obračunava na osnovu glavnice.

 Kamata se obračunava kao jednostavna kamata na osnovu sledeće formule: stvarni broj dana/365 ili 366 dana, u zavisnosti od godine depozita na vaš štedni račun. Ovaj metod razmatra stvarne kalendarske dane u mesecu/godini za obračun kamate. 

Kamata se obračunava u skladu sa zahtevima CBK Uredbe o efektivnim kamatnim stopama i zahtevima banaka za objavljivanje. Efektivna kamatna stopa je%.

U skladu sa važećim zakonima, obavezni smo da održavamo prihod od kamata (%) na početnom nivou, korišćenjem utvrđenog metoda, koji se može promeniti u skladu sa važećim zakonom.

Kamata se obračunava dnevno i plaća se mesečno na sledeći bankarski radni dan nakon završetka kalendarskog meseca.

Prihodi od kamata se kreditiraju na vaš tekući račun.

Prikaži više Pokazati manje

Pravila i uslovi

Urediti

Molimo vas pročitajte dokumenta u daljem tekstu i potvrdite da se slažete sa uslovima računa
Pružena potvrda podrazumeva da su vaši lični podaci i poslata dokumenta tačni, istiniti, nepromenjeni i ažurirani i odražavaju stvarnu situaciju i da se ništa nije dogodilo, što znači da trebate obavestiti Banku o bilo kojim promenama, posetom najbliže filijale Banke. Pored toga, slažete se da sve vaši lične podatke i poslovne podatke može obraditi Banka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka. 

Na osnovu odabrane vrste bankarskih proizvoda/usluga, Banka će primeniti proviziju prema važećem cenovniku (dodati link sa cenovnikom). 

Nakon prijema zahteva i svih ostalih relevantnih dokumenata, možete očekivati da je račun otvoren i dobijati sve zahtevane usluge u roku od 2 NEDELJE. Banka će doneti odluku o vašem zahtevu nakon pregleda vaše dokumentacije i o tome će vas obavestiti. 

Potencijale žalbe se mogu podneti na sledeće brojeve telefona: +38649 555555, +38138 555555; i na sledeće e-mail adrese:customerservice@procreditbank-kos.com; ili na poštansku adresu: ProCredit Bank SH.A., ulica “Xhorxh Bush”, br. 26, 10000 Priština, za Jedinicu za upravljanje žalbama; ili u filijalama Banke.