Lični podaci

Urediti

Kako su navedeni u vašem identifikacionom dokumentu.

Povucite dokument ovde ili pritisnite da biste ga postavili

Kontakt podaci

Urediti

Adresa

Adresa u stranoj zemlji (u slučaju da niste rezident‚ navedite adresu zemlje u kojoj živite)

Kontakt podaci


Profesionalni podaci

Urediti

Dodatne informacije

Urediti

Podešavanje računa

Urediti

Prateće bankarske usluge za tekući račun

Tekući račun je osnovni račun koji se koristi za iniciranje vašeg odnosa sa Bankom preko kojeg ćete dobiti pristup svim našim uslugama. Možete primati ili slati vaša sredstva sa ovog računa putem transfera pri čemu imate pristup tim sredstvima 24/7. Vaš tekući račun možete koristiti samo iz ličnih razloga i samo u legitimne svrhe. Ako ne koristite račun tokom neprekidnog perioda od najmanje 6 (šest) meseci Banka zadržava pravo da zatvori vaš račun. Ako imate neizmireni dug prema Banci na bilo kom od vaših računa Banka ima pravo založnog prava na bilo koji iznos na tim računima i slažete se da Banka može blokirati ili zadržati ove iznose i koristiti / debitovati račun za potrebe plaćanja duga.

Prikaži više Pokazati manje

Debitna kartica se izdaje u određenom vremenskom periodu (utisnutom na kartici) i povezana je sa vašim tekućim računom. Ako se Debitna kartica redovno koristi Banka može ponovo izdati karticu ako smatra da je to razumno i bez vašeg zahteva; međutim vaša je odgovornost da blagovremeno podnesete zahtev za izdavanje nove kartice u svakom slučaju (pre isteka ili u bilo kom drugom slučaju). Nakon isteka ili zamene kartice, nova kartica se povezuje na isti račun.  

Banka primenjuje limite za maksimalno dozvoljene iznose za transakcije sa debitnim karticama i / ili za određeni period i ima pravo izmene takvih limita,o čemu obaveštava klijente putem različitih kanala komunikacije. Vi ste odgovorni za zaštitu vaše debitne kartice i podataka od eventualnih zloupotreba i za sve transakcije koje se izvršavaju tom karticom. Prilikom prijema kartice, Banka će vam dati uputstva o tome kako da aktivirate karticu i dobićete PIN kod. Banka će poslati odgovarajući PIN kod u zatvorenoj koverti ili će za to koristiti drugu odgovarajuću fizičku ili elektronsku metodu. Poverljive informacije o bankarskim transakcijama Banka dostavlja samo Klijentu lično.

Prikaži više Pokazati manje

Usluga E-bankinga vam omogućava elektronski i siguran pristup bankovnim računima čiji ste vlasnik ili za koje imate ovlašćeni pristup nakon davanja korisničkog imena i lozinke (u desktop i mobilnoj verziji).Koristeći svoje korisničko ime ličnu lozinku i sigurnosni kod, možete pregledati, preuzeti i odštampati izvode svojih računa i obavljati određene vrste bankarskih transakcija opisanih u Priručnicima za usluge E-bankarstva objavljenim na našoj službenoj veb stranici: (https: // ebanking.procreditbank-kos.com/). U slučaju vršenja nekoliko transakcija, kako bi vas zaštitili, od vas tražimo dodatne informacije u cilju potvrde vašeg identiteta.

Prikaži više Pokazati manje

YVaš štedni račun trebate koristiti samo za uštedu i ne možete koristiti isti za rutinske transakcije. Nominalna kamata je fiksna jednostavna godišnja stopa od% godišnje koja se obračunava na osnovu glavnice.

 Kamata se obračunava kao jednostavna kamata na osnovu sledeće formule: stvarni broj dana/365 ili 366 dana u zavisnosti od godine depozita na vaš štedni račun. Ovaj metod razmatra stvarne kalendarske dane u mesecu/godini za obračun kamate. 

Kamata se obračunava u skladu sa zahtevima CBK Uredbe o efektivnim kamatnim stopama i zahtevima banaka za objavljivanje. Efektivna kamatna stopa je%.

U skladu sa važećim zakonima, obavezni smo da održavamo prihod od kamata (%) na početnom nivou, korišćenjem utvrđenog metoda, koji se može promeniti u skladu sa važećim zakonom.

Kamata se obračunava dnevno i plaća se mesečno na sledeći bankarski radni dan nakon završetka kalendarskog meseca.

Prihodi od kamata se kreditiraju na vaš tekući račun.

Prikaži više Pokazati manje

Putem SMS servisa klijentima se omogućava obaveštavanje o njihovim računima provera stanje na računima dopuna telefonskih brojeva kao i kupovina drugih proizvoda kao što su TV ili internet paketi ili kombinovani paketi. SMS servis funkcioniše slanjem SMS-a na broj 50333. 

ProCredit Banka nudi tri vrste usluga koje se pružaju putem SMS servisa:

  • SMS obaveštavanje – putem ove usluge klijenti će biti uvek obavešteni o kretanju na njihovom računu(ima), gde će prilikom realizacije transakcije, dobiti SMS o novom stanju na računu, iznosu i vrsti poslednje transakcije. Bit će vam pružena usluga SMS obaveštavanje za kreditne i debitne transakcije od 100 EUR i više.
  • SMS dopuna – za dopunu vašeg mobilnog telefona ili za plaćanje mesečnih proizvoda IPKO-a, pošaljite SMS na broj 50333. Dopuna telefonskog broja nudi se u Vala, IPKO mobil i IPKO FIKS, kao i dopuna mesečnih proizvoda IPKO-a: internet, TV, DuoTV (internet + TV), DuoFIX (internet + fiksni telefon). Dobićete SMS Top Up uslugu sa dnevnim limitom od 20 EUR za Vala i IPKO, kao i mesečnim Top Up za IPKO Digital paket Duo TV jednom mesečno.
  • SMS stanje – da biste dobili na telefonu stanje na tekućem računu, pošaljite SMS na broj 50333 sa sledećim tekstom „Bilanc“ ili B. Za Flex Save racun “bilanc kursimi“ ili “BK“.
Prikaži više Pokazati manje

ProCredit Bank nudi privatnim klijentima mobilnu aplikaciju koja omogućava upravljanje finansijama putem telefona.

Neke od karakteristika aplikacije:

Realizacija transfera;

Blokiranje i deblokiranje kartice;

Upravljanje limitima kartica; 

Otvaranje oročenih depozita; 

Povećanje limita podizanja na bankomatu (do 10 000 evra).

Za pristup aplikaciji treba koristiti korisničko ime i lozinku koju klijenti imaju za logovanje u e-Banking. 

Prikaži više Pokazati manje

Pravila i uslovi

Urediti

Molimo vas pročitajte dokumenta u daljem tekstu i potvrdite da se slažete sa uslovima računa

Slažem se da informacije dobijam SMS-om u vezi sa bankarskim uslugama i ProCredit Bankom. Mogu prekinuti komunikaciju putem SMS u svakom trenutku preko veb stranice. 


Slažem se da informacije dobijam e-mail-om u vezi sa bankarskim uslugama i ProCredit Bankom. Mogu prekinuti komunikaciju putem e-mail-a u svakom trenutku preko veb stranice. 

Slažem se sa opštim pravilima i uslovima i cenovnikom ProCredit banke. Imam stalni pristup ovim dokumentima budući da su dostupni na veb stranici Banke i u mogućnosti sam da iste odštampam. U slučaju da moja aplikacija bude odabrana svestan sam da na poziv Banke moram da se prijavim u filijali odabranoj u aplikaciji za potpisivanje ugovora o bankarskim uslugama i drugim srodnim dokumentima. Ako se u roku od 30 dana od trenutka kada sam bio pozvan od strane Banke da potpišem ugovor ne prijavim u Banku moja aplikacija neće biti važeća i biće poništena od Banke.

Pružena potvrda podrazumeva da su vaši lični podaci i poslata dokumenta tačni istiniti nepromenjeni i ažurirani i odražavaju stvarnu situaciju i da se ništa nije dogodilo  što znači da trebate obavestiti Banku o bilo kojim promenama posetom najbliže filijale Banke. Pored toga slažete se da sve vaši lične podatke i poslovne podatke može obraditi Banka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka. 


Na osnovu odabrane vrste bankarskih proizvoda/usluga Banka će primeniti proviziju prema važećem cenovniku.


Nakon primanja ovog zahteva i sve relevantne dokumentacije Banka će vas kontaktirati u roku od 2 tjedna i obavestiti o odluci Banke po vašem zahtjevu. Ako vaša dokumentacija ispunjava zakonske i regulatorne uvjete bit će zakazan sastanak u poslovnici banke koju ste odabrali na kojoj ćete potpisati ugovor koji aktivira račun i usluge koje ste odabrali.


Potencijale žalbe se mogu podneti na sledeće brojeve telefona: +38349 555555 +38338 555555; i na sledeće e-mail adrese: Kos.customerservice@procredit-group.com; ili na poštansku adresu: ProCredit Bank SH.A., ulica “Xhorxh Bush”, br. 26, 10000 Priština, za Jedinicu za upravljanje žalbama; ili u filijalama Banke.